OC a AC – czym są dwa najpopularniejsze rodzaje polis komunikacyjnych?

13 kwietnia 2017

OC a AC – czym są dwa najpopularniejsze rodzaje polis komunikacyjnychKupno samochodu wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów utrzymania pojazdu. Wymagane jest nie tylko opłacenie paliwa czy standardowych przeglądów wozu w warsztatach, ale także zainwestowanie w stosowny rodzaj ubezpieczeń. Wśród polis, jakie są obecnie na rynku wydziela się dwie podstawowe grupy – obligatoryjne, a także dodatkowe. Pierwsza ze wspomnianych powyżej obejmuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, druga natomiast m.in. autocasco. W niniejszym poradniku dla zmotoryzowanych dokonamy porównania ubezpieczeń OC i AC.

OC – obowiązek każdego kierowcy

Tej kategorii polisa wymagana jest zawsze. Ubezpieczenie obowiązuje przez dwanaście miesięcy, a konieczność jego nabycia wynika z ustawy prawnej, stanowiąc gwarancję pokrycia szkód na wypadek ewentualnych kolizji, do jakich dojdzie z winy ubezpieczonego. W praktyce osoba pokrzywdzona otrzymuje środki pieniężne niezbędne na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego samochodu bezpośrednio od towarzystwa, z jakim umowę ma podpisaną sprawca stłuczki. W momencie zaś, gdy dochodzi do wypadku, a winny zdarzenia nie posiada aktualnej polisy OC, sprawca zajścia będzie zmuszony pokryć szkody z własnej kieszeni. Najpierw poszkodowany otrzyma konkretną kwotę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, a następnie przekazana suma zostanie „ściągnięta” od winnego kolizji. Zgodnie z przepisami, OC powinno zostać wykupione najpóźniej w dniu rejestracji danego pojazdu. Poza tym, że zmotoryzowany nieposiadający tego typu ubezpieczenia jest narażony na samodzielne pokrywanie szkód w razie wszelkiego rodzaju zdarzeń drogowych do jakich doprowadzi, dodatkowo może otrzymać mandat podczas standardowej kontroli. Kary są wysokie oraz wielokrotne – to oznacza, że zmotoryzowany może zostać obciążony mandatem za każdym razem, gdy policja przyłapie go na braku ważnego ubezpieczenia. Niekiedy zdarza się paradoksalnie, że wysokość nałożonej przez drogowców kary przewyższa składki, jakie kierowca ponosiłby z tytułu wykupienia polisy. Dopuszczalne jest także odholowanie nieubezpieczonego auta na strzeżony parking.

AC – dodatkowa forma ochrony

Ubezpieczenie autocasco jest to dobrowolna polisa, którą można nabyć, lecz nie trzeba. Jest ona jednak warta rozważenia, ponieważ zabezpiecza zmotoryzowanego przed stratami pieniężnymi wynikającymi z konieczności osobistego pokrywania szkód powstałych na skutek niespodziewanych zdarzeń losowych lub własnych przewinień. Posiadacze tej formy ubezpieczeń mają święty spokój nawet wtedy, gdy sami doprowadzą do istotnych uszkodzeń swego wozu. Wariantów tej kategorii ubezpieczeń jest obecnie na rynku cała masa i są one mocno zróżnicowane, jeżeli chodzi o zakres jaki obejmują. Najczęściej zaś polisy te uwzględniają pokrycie szkód wynikłych z działań osób trzecich, dewastacji wozu, kradzieży auta lub jego części składowych, zderzenia z innymi pojazdami, z ludźmi, zwierzętami czy przedmiotami, zjawisk typu zatopienie, wybuch, pożar czy podobnych nieprzewidzianych zdarzeń będących następstwem sił przyrody.