Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC samochodu?

11 maja 2021

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Jest ono bardzo przydatne podczas wielu zdarzeń drogowych. Chroni ono tych uczestników ruchu drogowego, którym  wyrządzona została szkoda. Istnieją jednak takie sytuacje, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowań. Czego nie obejmuje podstawowe ubezpieczenie samochodu?

Polisa OC a wypłata odszkodowań

Odszkodowania z tytułu polisy OC nie zawsze są wypłacane. Zdarzają się bowiem takie sytuacje na drodze w których pomimo tego, że ponosimy odpowiedzialność za wyrządzone szkody w drugim pojeździe, nie zostaną one pokryte z naszej polisy OC. Obowiązujące przepisy jasno określają, że ubezpieczenie OC nie obejmuje:

– szkód polegających na uszkodzeniu lub utracie własnego mienia, czyli  wyrządzonych przez kierującego właścicielowi danego pojazdu. W takiej sytuacji właściciel pojazdu mechanicznego w którym wyrządzono szkodę jest również właścicielem lub współwłaścicielem drugiego pojazdu, w którym to doszło do wyrządzenia szkody. Wyłączenie to nie obejmuje takiej szkody, która została wyrządzona mieniu wówczas, gdy pojazdy mechaniczne uczestniczące w zdarzeniu były przedmiotem umowy leasingu, która została zawarta przez posiadaczy tych pojazdów z tą samą firmą leasingową

–  przewożonych za opłatą ładunków, przesyłek oraz bagaży

–  utraty gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych i numizmatycznych

– szkód podczas których doszło do zanieczyszczenia lub skażenia środowiska naturalnego

 kradzież samochodu